ЗА НАС
Фирма "ОДИКО-69" ООД е сертифицирана и има право да осъществява обучение и изпит
за квалификационни групи по електробезопасност

Уважаеми  Работодатели,

Във връзка с последните изменения на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и мрежи, (ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г.) Ви уведомяваме, че право да изпитват и обучават по електробезопасност имат само фирми, притежаващи лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Информираме Ви,
че към “Одико – 69” ООД е създаден Център за професионално обучение – “Одико”, който притежава лиценз
№2014121170/02.12.2014, от НАПОО за провеждане на обучения и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност съгласно:

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и ел. мрежи – до и над 1000V;


- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (Обн. ДВ. бр.32 от 20 Април 2004г.).

- Наредба №9/ 09.06.2004г. за техническа експлоатация за електрически централи и мрежи;

- Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (ДВ бр.73/17.09.2010г., изм. Бр.88/24.10.2014г.)

Считаме, че по този начин можем да Ви бъдем полезни за спазване изискванията на Българското законодателство, свързано с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

С пожелания за успешна съвместна дейност!
При въпроси от Ваша страна: http://electrobezopasnost.net/
или телефон: 032/638042; GSM: 0884507217;
e-mail: odiko69@gmail.com.

С уважение,
За екипът на “Одико-69” и ЦПО “Одико”
Доц. д-р Христина Колева